مکان شما : صغحه نخست محصولات دوره های حضوری دوره کنترل پروژه با MSP
دوره کنترل پروژه با MSP

دوره آموزشی کنترل پروژه

msp-pmbok

ثبت نام دوره های کاربردی کنترل پروژه(مقدماتی-پیشرفته)

دوره حضوری (ظرفیت محدود)—دوره فشرده

 

مهندس خراد پور

 

 • 8 سال سابقه کاری در زمینه برنامه ریزی و کنترل پروژه سازمانی (عمرانی،نفت،گاز،مخابراتی،دریایی و …)در شرکت های آریا،انرژی دانا،پارس،پترو زاگرس(پروژه های EPCمانند فاز 12-17-18-19 پارس جنوبی،دارای مقالات معتبر و 9000 ساعت سابقه تدریس در مدیریت پروژه آریانا،مجتمع فنی تهران،آرمان،نوین پارسیان جهاد دانشگاهی،امیرکبیر،دانشگاه تهران،حواجه نصیرالدین طوسی،آزاد قزوین،مپتا،پالایشگاه جم و ….

 

تماس برای رزرو و ثبت نام

 

 • 021-26702104
 • 09392031547

 

محل برگزاری

 • تهران-میدان ولی عصر-کوچه شقایق- پلاک 11 موسسه آرمان

ﮔﺰﯾﺪه ای از ﻣﺤﺘﻮای دوره: مدرس مهندس خرادپور

 • ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن
 • OBS اﻧﻮاع ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺎر
 • ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﺮ ﭘﺮوژه
 • ﻓﺮآﯾﻨﺪھﺎی ﭘﺮوژه
 • ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎی ﭘﺮوژه
 • ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻄﺢ ﺻﻔﺮ و ﺳﻄﻮح ﭘﺮوژه
 • ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺴﺮو ﭘﯿﺸﺮو
 • ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺷﻨﺎوری ھﺎی آزاد و ﮐﻞ
 • ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻧﻮع رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ
 • ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻧﻮاع ﺷﺒﮑﻪ ھﺎ
 • ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﭘﺮوژه،ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ و ﺗﻌﺎرﯾﻒ آن ها
 • اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻘﻮﯾﻢ ﭘﺮوژه در ﭘﺮوژه ھﺎی دﯾﮕﺮ
 • ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺷﺪﻧﻲھﺎ، ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
 • ﻧﻤﻮدار ﮔﺎﻧﺖ ، وارد ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘ ها و ﺟﺰﺋﯿﺎت آنھﺎ
 • روش های تهیهWBS ، ﮐﺪ های آن و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر WBS در ﻧﻤﺎی GANT CHART
 • ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﮐﺎری ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮای ﮐﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﺨﺼﯿﺺ آن ھﺎ.
 • ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ درﺻﺪھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار
 • دﯾﺎﮔﺮام ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪی ﭘﺮوژه
 • ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﻮز banana curve ، ﻣﻨﺤﻨﯽ S و رﺳﻢ دﯾﺎﮔﺮام ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪی در excel
 • ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه
 • وزن دھﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎزﻣﺎﻧﯽ-رﯾﺎﻟﯽ-ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ..
 • ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ در ﻧﺮم اﻓﺰار
 • ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل اطﻼﻋﺎت از اﮐﺴﻞ ﺑﻪ PSM و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ
 • رﻣﺰﮔﺬاری ﺑﺮ روی ﻓﺎﯾﻞ ھﺎ
 • ﮔﺰارش دھﯽ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ ھﺎ و ﻧﻮع ﻣﻨﺎﺑﻊ
 • ﻧﺤﻮه و ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎری در ﻧﺮم اﻓﺰار
 • زﻣﺎن ﺗﻘﻮﯾﻢ ھﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ
 • ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﮐﺎری ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮای ﮐﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﺨﺼﯿﺺ آن ھﺎ.
 • ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ درﺻﺪھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار
 • اﻧﻮاع ﻧﺤﻮه ورود ارتباط ﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿت ها در ﻧﺮم اﻓﺰار

 

 

دوره MSP

گواهینامه های رایگان
 • اعطاء گواهینامه رسمی و مورد تایید وزارت علوم،تحقیقات و فناوری


نمونه گواهینامه وزارت علوم

 • در زیر نمونه گواهینامه صادره را مشاهده می کنید .در این گواهینامه مدت زمان دوره به ساعت همراه با مهر وزارت علوم برای متقاضیان دوره مربوطه که در مرکز آموزشی رایتک می گذرانند صادر می شود .


مهر مدرک وزارت علوم
مهر مدرک وزارت علوم
مهر مدرک وزارت علوم[/caption]مهر مدرک وزارت علوم[/caption]

 

دانشجویان میتوانند برای ثیت نام غیر حضوری کنترل پروژه همین دوره به آدرس زیر مراجعه کرده و از داخل سایت اقدام به ثبت نام کنند .

تاریخ انتشار : شنبه 1 اکتبر 2016 دسته : بازدید : 577 بار نظرات : بدون نظر نویسنده : مهندس خرادپور
ثبت نام کنید پس از انتخاب بر روی افزودن به سبد خرید پایین کلیک کنید
جمع کل : 350,000 تومان
دوره های آموزشی مرتبط
کنترل پروژه
تعداد ساعات دوره : 45 ساعت ساعت
نوع گواهینامه : مدرک رسمی وزارت علوم
نوع دوره : آموزش حضوری
قیمت : 350,000 تومان
آموزش نرم افزار MSP
تعداد ساعات دوره : 2 ماه 120 ساعت
نوع گواهینامه : مدرک رسمی وزارت علوم
نوع دوره : آموزش مجازی , غیرحضوری
قیمت : 150,000 تومان
برچسب ها
نظرات شما
هنوز دیدگاهی ثبت نشده
پشتیبانی آنلاین تلفن مشاوره مشاوره رایگان