مکان شما : صغحه نخست گواهینامه صادره از وزارت علوم تحقیقات و فناوری
گواهینامه صادره از وزارت علوم تحقیقات و فناوری

موسسه آموزشی رایتک به عنوان نماینده موسسه آموزش عالی آرمان با عنایت به مجوز قطعی به شماره 3553/24 مورخ 6/10/85 از وزارت علوم تحقیقات و فناوری ،به شرکت کنندگان در انتهای دوره مدرک ممهور به مهر وزارت علوم تحقیقات و فناوری با قابلیت ترجمه و تایید قوه قضائیه و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اعطاء می نماید.

مزایا دورههای مورد تائید وزارت علوم تحقیقات و فناوری

  • درج کد مجوز صادر شده وزارت علوم در متن گواهینامه
  • تائید مهر موسسه توسط دفتر آموزشهای آزاد وزارت علوم تحقیقات و فناوری
  • درج مهر وزارت علوم تحقیقات و فناوری در پشت مدرک
  • قابلیت ترجمه مدارک پایان دوره تائید شده توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری
  • قابلیت تائید قوه قضائیه و وزارت خارجه جهت متقاضیان مهاجرت و ادامه تحصیل در خارج از کشور

نمونه گواهینامه وزارت علوم

در زیر نمونه گواهینامه صادره را مشاهده می کنید .در این گواهینامه مدت زمان دوره به ساعت همراه با مهر وزارت علوم برای متقاضیان دوره مربوطه که در مرکز آموزشی رایتک می گذرانند صادر می شود .

گواهینامه پایانی دوره هانمونه پشت گواهینامه

مهر مدرک وزارت علوم

تلفن مشاوره مشاوره رایگان